Close

Tarieven en Privacy

Het eerste consult duurt 60 minuten, vervolgconsulten nem ongeveer 45 minuten in beslag. De kosten voor beide consulten bedragen 57,- Euro. Door mijn lidmaatschap van de NVA geven de meeste zorgverzekeraars een vergoeding uit het aanvullend pakket.

U kunt na het consult betalen via PIN. U krijgt dan direct een factuur mee om in te dienen bij uw verzekeraar.

Op www.acupunctuur.nl kunt u onder het kopje “Verzekeraars die kosten vergoeden” vinden wat uw verzekeraar bij het door u gekozen pakket vergoed.

Afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren afgezegd te worden anders worden er kosten in rekening gebracht.

Mocht u een klacht hebben en met mij persoonlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan ben ik aangesloten bij de stickting KAB, www.kab-klachten.nl.

Privacyverklaring 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken)

 

Voor de details van ons Privacybeleid:

  • zie document Privacybeleid in de wachtkamer
  • of www.acupunctuurlexmond.nl onder Nieuws

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.